Algemene voorwaarden 2020

Artikel 1 – Algemeen
De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Voedingsadvies Brabant en haar cliënten inzake de dieetbehandeling en/of het leveren van diensten. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: de professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies wordt verleend, dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger(s).
Arts: de huisarts, specialist of tandarts door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.
Praktijkadres: de locaties waarop de werkzaamheden van de diëtist worden uitgeoefend.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, cliënt, arts, praktijkadres.

Artikel 2 – Verwijzing en directe toegankelijkheid
De Diëtist adviseert de Cliënt op basis van een formele verwijzing door de Arts of op eigen initiatief van de Cliënt.

2.1 Directe toegankelijkheid
De diëtist van Voedingsadvies Brabant is bevoegd een dieetbehandeling te starten en declareren bij de zorgverzekeraar zonder verwijzing van een arts. Als je je op deze manier aanmeldt zal er in het eerste consult een screening gedaan worden door de diëtist. Zij beoordeelt of er naar aanleiding van jouw klachten en/of hulpvraag direct een dieetbehandeling gestart kan worden of dat het raadzaam is om toch eerst bij de huisarts een afspraak te maken. Deze screening duurt +/- 15 minuten en is onderdeel van de behandeltijd.

2.2 Verwijzing
Indien er sprake is van een verwijzing houdt de Diëtist de Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Indien je verwezen bent door een arts, is het verplicht om een verwijsbrief aan de diëtist te overhandigen tijdens het eerste consult. Voor sommige zorgverzekeraars is een verwijzing verplicht, zonder verwijzing is declaratie van de behandeltijd niet mogelijk en komt de behandeling volledig voor eigen rekening. Een verwijsbrief is geldig als deze op de dag van het eerste consult niet ouder is dan 3 maanden.

Artikel 3 – Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd op het Praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk één werkdag - 24 uur - van tevoren per telefoon) wordt de gereserveerde consult-tijd bij je in rekening gebracht. Afspraken kunnen alleen op doordeweekse dagen geannuleerd worden. De rekening voor een no-show kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

 

Artikel 4 – Vergoedingen en tarieven
In 2020 wordt dieetbehandeling voor 3 uur vergoed uit de basisverzekering. Over de vergoedingen uit het basispakket geldt het verplichte eigen risico van € 385,-. Na deze drie uur is het mogelijk dat je extra vergoeding krijgt uit de aanvullende verzekering. Dit is per verzekeraar en per pakket verschillend. Neem voor meer informatie over jouw zorgpolis contact op met je zorgverzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie over jouw zorgpolis.

 

Dieetadvisering valt onder de vrije tariefstelling. Dat houdt in dat de diëtist van Voedingsadvies Brabant met iedere zorgverzekeraar en zorggroep, waarmee ze een contract heeft afgesloten, andere afspraken heeft over het tarief van dieetadvisering.

4.2 Ketenzorg
Wanneer er sprake is van diabetes, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte) is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg. Een verwijzing van uw arts is hiervoor noodzakelijk. Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico.

4.3 Tarieven
Voor zorg die niet via de basisverzekering, ketenzorg of aanvullende verzekering vergoed wordt hanteert Voedingsadvies Brabant een tarief van € 17,95 per kwartier. De toeslag bij een huisbezoek is € 20,-.

4.4 Behandeltijd
De consulten bestaan uit de tijd die de cliënt bij de diëtist doorbrengt (contact-tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de klant niet aanwezig is (individueel dieetvoorschrift). De diëtist maakt ook voedingsberekeningen, stelt een persoonlijk behandelplan en -advies op en heeft indien nodig contact met uw arts of specialist. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

Het eerste consult duurt 60-90 minuten. Voor een vervolgconsult wordt 30-60 minuten gereserveerd. Bij de start van een behandeling wordt er 15-30 minuten voor individueel dieetvoorschrift gedeclareerd. Indien je verwezen bent wordt de verwijzer (indien je toestemming geeft) na het eerste consult schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelplan. Na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht. Voor het afsluiten van de behandeling wordt 15 minuten gedeclareerd.

Artikel 5 – Declaraties en betalingen

De Diëtist van Voedingsadvies Brabant declareert de kosten direct bij de zorgverzekeraar of zorggroep waarmee contracten zijn afgesloten. Als Voedingsadvies Brabant geen contract heeft met de desbetreffende zorgverzekeraar of bij overschrijding van het maximum aantal behandeluren is de cliënt zelf betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt.

Artikel 6 – Incasso
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen na facturatiedatum, is de Cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de Cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de Cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. De diëtist is bij het uitblijven van betaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.

Artikel 7 – Materialen behorend bij de dieetbehandeling
Het is de cliënt niet toegestaan om van de diëtist verkregen materialen zoals variatielijsten, dagmenu's en oefeningen te kopiëren en verstrekken/e-mailen aan derden.

Artikel 8 – Verschuldigdheid
Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de Diëtist bindend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Het advies van de Diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist.


Artikel 10 - Klachtrecht

Wanneer je een klacht hebt, probeer deze dan eerst te bespreken met je diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de onafhankelijke klachten-functionaris via bemiddeling@quasir.nl. Is jouw klacht daarna niet naar tevredenheid opgelost dan kun je jouw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil(GZ), via info@zorggeschil.nl. Meer informatie? www.zorggeschil.nl.

 

Artikel 11 – Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bij dieetbehandeling via de directe toegankelijkheid is het de diëtist niet toegestaan om zonder jouw toestemming contact te zoeken met bijvoorbeeld de huisarts of specialist. De diëtist houdt registratie bij en de documenten worden minimaal 5 jaar bewaard.